Responsable Service
Thierry BEBRONNE
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.41
F. +352/26.95.64.60
email : thierry.bebronne@magetralux.com 

Export

Mireille BLANCHY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.31
F. +352/26.95.64.60
email : mireille.blanchy@magetralux.com 

Romain GROFFY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.80
F. +352/26.95.64.60
email : romain.groffy@magetralux.com

Marcel BAILLY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.34.14.10.10
email : marcel.bailly@palifor.eu

Groupage

Altan DURAN
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1005
email : altan.duran@palifor.eu

Import

Jonathan Richard
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1009
email : jonathan.richard@palifor.eu

Eugen POPA
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1006
email : eugen.popa@palifor.eu

Mathieu EVERTZ
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.54
F. +352/26.95.64.60
email : mathieu.evertz@magetralux.com

Edin DELIC
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.34
F. +352/26.95.64.60
email : edin.delic@magetralux.com

Dimitri MEWISSEN
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.70
email : dimitri.mewissen@magetralux.com

Sylvain XHONNEUX
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.42
email : sylvain.xhonneux@magetralux.com

Affrètement

Gianni BERRITTELLA
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.58
F. +352/26.99.70.44
email : gianni.berrittella@magetralux.com

Michel REMACLE
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.55
F. +352/26.99.70.44
email : michel.remacle@magetralux.com

Back office

Frédéric BERTRAND
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1011
email : frederic.bertrand@palifor.eu

Encodage

Aurélie BERTRAND
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.30
F. +352/26.95.64.60
email : aurelie.bertrand@magetralux.com

Mélissa PAQUAY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.34.14.10.12
F. +352/26.95.64.60
email : melissa.paquay@palifor.eu