Responsable Service
Thierry BEBRONNE
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.41
email : thierry.bebronne@magetralux.com 

Export

Mireille BLANCHY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.31
email : mireille.blanchy@magetralux.com 

Marcel BAILLY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.34.14.10.10
email : marcel.bailly@palifor.eu

Jonathan Richard
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1009
email : jonathan.richard@palifor.eu

Groupage

Altan DURAN
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1005
email : altan.duran@palifor.eu

Import

Romain GROFFY
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.80
email : romain.groffy@magetralux.com

Pascal BROUWERS
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.42
email : pascal.brouwers@magetralux.com

Edin DELIC
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.34
email : edin.delic@magetralux.com

Denys FERRI
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. + 352/34.14.10.06
email : denys.ferri@palifor.eu 

Back office

Frédéric BERTRAND
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34.14.1011
email : frederic.bertrand@palifor.eu

Gyula FISLI
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34 14 10 15
email : gyula.fisli@palifor.eu

Filip KRAL
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/34 14 10 15
email : filip.kral@palifor.eu

Alexandru MOLDOVAN     
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26 95 64 32 
email : alexandru.moldovan@magetralux.com 

Encodage

Aurélie BERTRAND
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.30
email : aurelie.bertrand@magetralux.com

Pauline Poncin
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.34.14.14.67
F. +352/26.95.64.60
email : pauline.poncin@magetralux.com

Vincianne SMETS
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.34.14.10.12
email : vincianne.smets@palifor.eu  

Nina KLINKENBERG
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352.26.95.64.430
email :  nina.klinkenberg@magetralux.com